ارسال شده توسط: امین بابازاده

برخورد مناسبی در مقابل بی تابی فرزند خود نشان دهید

به دلیل سر و صدا و گریه های کودک خود در فضاهای عمومی خصوصاً هواپیما، معذب نشوید. بسیاری از والدین در چنین شرایطی کودکان خود را دعوا می کنند. این کار خاطره بدی در ذهن آنها ایجاد می کند و باعث می شود فضای هواپیما را مساوی با فضای گریه و بی تابی تلقی کنند. اکثر مسافران نیز قباً در شرایط مشابه شما بوده اند، در نتیجه سروصدا و گریه کودک شما را درک می کنند. آرامش خود را حفظ کنید، بخندید، از همسفران خود کم کبخواهید.

نظر خود را ارسال کنید