0

از مجموع

نقد و بررسي

سردار محمودی

K2_WRITTEN_BY_MALE 
K2_THUق ظ+0330E_بهمن+0330Rبهمنق ظ+0330_0C2
K2_READ 4066 K2_TIMES K2_LAST_MODIFIED_ON K2_SATب ظ+0430E_خرداد+0430Rخردادب ظ+0430_0C2
K2_RATE_THIS_ITEM
(0 K2_VOTES)

عید امسال همراه با دوستانم به تایلند سفر کردیم. همه چیز عالی بود، واقعا خوش گذشت! از خدمات خوب آژانس سفری دیگر سپاس گذارم.

FORM_HEADER