سفارت آلمان

آخرین وضعیت بروزرسانی شده در خصوص بازگشایی سفارت آلمان را در این بخش مشاهده میفرمایید

وضعیت کلی فعالیت فعال میباشد
صدور ویزای کوتاه مدت امکانپذیر نمیباشد
صدور ویزا های ملی و اقامتی امکانپذیر میباشد
ویزای توریستی امکانپذیر نمیباشد
انواع ویزا با دعوتنامه امکانپذیر نمیباشد

سفارت فرانسه

آخرین وضعیت بروزرسانی شده در خصوص بازگشایی سفارت فرانسه را در این بخش مشاهده میفرمایید

وضعیت کلی فعالیت فعال میباشد
صدور ویزای کوتاه مدت امکانپذیر میباشد
صدور ویزا های ملی و اقامتی امکانپذیر میباشد
ویزای توریستی امکانپذیر میباشد
انواع ویزا با دعوتنامه امکانپذیر میباشد

سفارت ایتالیا

آخرین وضعیت بروزرسانی شده در خصوص بازگشایی سفارت ایتالیا را در این بخش مشاهده میفرمایید

وضعیت کلی فعالیت فعال میباشد
صدور ویزای کوتاه مدت فقط با دعوتنامه توریستی
صدور ویزا های ملی و اقامتی امکانپذیر میباشد
ویزای توریستی امکانپذیر نمیباشد
انواع ویزا با دعوتنامه فقط با دعوتنامه توریستی